::: Home sitemap 正體中文版
DASHE village at Ming Dynasty Zheng era already development, as Mount Guanyin for toponym。
  About  DASHE Agricultural Products Humanities and History Tourist Attractions
:::
Title:Tourist Attractions
Mount Guanyin
Mount Guanyin Attractions
Mount Guanyin new scenic spot
Climbing Route
Climbing Route
 
*
* Home > Tourist Attractions > Guangyingshan Path scale  
* Guangyingshan Path scale
* * *
*
 
 

To I-Shou University   Changqiyinzuo Area   Gathering Place for Mountain Climbers
Luotoushan   Renpin Pavilion  Rest Area   Wangxiang Pavilion   Wangchen Pavilion
Houzishan   Houyuan Rest Area   Yixiantian   Lichiyuan   Xiannan   Gushu   Lianchi
Chiandoa Lake   Luzhi Lake   Jiemei Garden   Xiaotiandi   Guangying Square   Xiaoxitou
Wushan  Chiekou   Wuyue Pavilion   Baiyun Mansion   Jianshan Pavilion   Jianshan Pavilion
Dapinding   Cuipin Mansion   Chen’s Tomb Yard   I Kuan Tao Place  Yuanjue Temple   Jile Temple
Peacock Mansion   Luye Mansion   private lodging   (Guangyingshan Linxiao)  Parking Lot
Binlang Mansion   Shengfayuan   Shibicukai   Husangbao Park   Shenxian Pavilion  
Huangbao Lake  Changti   Jigong Lake   Qinxin Lake   Xiuqi Temple   Tudi Temple Changyeshan
Yiqin Pavilion   Yage   Xiaoshanyuan   Tiandong Exit   Tiandongchaodun   (Cuipin Sunset)
Qianshuifu   Cuihu Restaurant  Wangshanyuan  (Lizncuyeyue)  Jinzhonglintai  (Shiguhanyu)
Gumuxianji  Linta   To Dashe/Nanzi   Fengyi Temple  Taoren Pavilion  Gaoshukou Rest Area
Yiqin Pavilion  Changyeshan 

 
*   Major routes

For vehicles   for climbing   for rope climbing   height (m)  pit, water course
Lake, pond  scenic spots   pavilion   rest area   rest park  peak   bridge

 
‧The map is made in reference to 【Guangyingshan Path Hiking Route Chart】 by Zhong Wenqing
*
* * *
A + Ccessibility Copyright © Dashe District ,Kaohsiung City  map
No.1, Ziqiang St., Dashe Dist., Kaohsiung City 81547, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-7-3513309 、 +886-7-3513300 E-mail:thin9621@kcg.gov.tw